Tag: นิทานธรรม

[นิทานธรรม] ธรรมะดี คืออะไร

ท่านผู้หนึ่งซึ่งแตกฉานธรรม ละแล้วซึ่งความเป็นตัวตน ได้ถามศิษย์ 3 คน ว่า “ท่านอยากรู้ธรรมของเราหรือไม่” ศิษย์ตอบว่า ใช่ท่านอาจารย์ ข้าทั้งสามอยากรู้เหลือเกิน ท่าอาจารย์ได้ยินดังนั้นเลยกล่าวว่า “ฉนั้นแล้วเราจะบอกธรรมของเราว่าธรรมของเรานั้นอยู่ในกระถางธูป” เมื่อศิษย์ได้ไปดูกระถางธูปแล้ว ท่านอาจารย์เลยถามแต่ละคนว่า “ท่านได้ธรรมอะไรบ้าง” ศิษย์คนแรกบอกว่า ” ธูปนั้นคือกิเลส เผากิเลสได้ นั่นคือหมดกิเลส” ท่านอาจารย์ตอบว่า “ธรรมดี” ศิษย์คนที่สองบอกว่า “สิ่งที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็ดับไป ดั่งธูปเช่นนั้นแลฯ” ท่านอาจารย์ตอบว่า “ธรรมดี” ศิษย์คนที่สามบอกว่า “ข้าไม่รู้เลยท่านอาจารย์ ข้าเห็นแต่ก้านธูปที่มอดไหม้ กับกระถางธุปที่หนักอึ้งเท่านั้นเอง” ท่านอาจารย์ตอบว่า “ธรรมดี” เชิญท่านพิจารณา